O nás

Firma Mitar s.r.o. sa zameriava na komplexné dodávky laboratórnej techniky v oblasti skúšania materiálov.

Pre oblasť metalografie a petrografie dodávame vybavenie od najväčšej svetovej firmy v obore BUEHLER Ltd.,USA., ktorú od roku 1996 zastupujeme na území Slovenskej republiky. Ponúkané produkty sú určené predovšetkým pre hodnotenie štruktúry kovov a zliatín ako aj pre štúdium nerastov. Zaisťujeme komplexné dodávky laboratórií na kľúč vrátane strojov a zariadení pre spracovanie výsledkov- archiváciu a obrazovú analýzu s vyhodnocovaním merania tvrdosti na PC, ponúkame zariadenia a spotrebný materiál určený pre oblasť metalografie, petrografie ako aj mechanické skúšky vrátane zariadení pre spracovanie výsledkov.

V máji 2005 bolo za účelom konzultácie a expertízy v materiálovej oblasti v spolupráci s firmou Buehler GmbH. zriadené Center of Excellence. Tento projekt je zameraný na technickú podporu a transfer technológií v oblasti prípravy vzoriek a ich vyhodnocovania, z technických i prírodných materiálov, pre skúmanie štruktúrnych a ďalších materiálových vlastností.
CoE  podporuje „Good Practice of Metallography“ na základe informácií, znalostí a know-how poskytnutých firmou Buehler s prihliadnutím k doterajším skúsenostiam a znalostiam pracovníkov TU Trnava, kde na Materiálovotechnologickej fakulte bolo zriadené komplexné metalografické laboratótium. Hlavným cieľom tohoto projektu je podpora výuky študentov príslušných oboroch v duchu „Good Practise“, ako i ďalšie vzdelávanie účastníkov všetkých ďalších foriem postgraduálneho štúdia a odbornej verejnosti. CoE sa zapája do aktivít všetkých príbuzných organizácií ako sú napr. univerzity, výskumné a vývojové centrá, asociácie materiálových skúšobní, normalizačné inštitúcie, vedecké spoločnosti a kluby, akreditačné pracoviská a pod .